O elektrárně

Název vodního díla

MVE na řece Moravici, km 38,370

 

Umístění vodního díla

MVE se nachází na levém břehu řeky Moravice v návaznosti na vodní dílo, které tvoří stávající odběrný objekt původního, dnes již neexistujícího pevného jezu a koryta náhonu.

 

Popis vodního díla

Pevný jez

Je tvořen balvanitým skluzem zavázaným do obou břehů toku s přelivnou hranou skluzu, který je proveden v podélném sklonu přelivné plochy. Přelivná hrana skluzu je stabilizována prahem z řady betonových pražců ukončeným ocelovou troubou vyplněnou betonem, ukončení skluzu je stabilizováno dřevěnou kulatinou. Návodní hrana skluzu je utěsněna dvojitou vrstvou bentonitové rohože. Dno nadjezí je opevněno kamenným záhozem, stejně jako dno podjezí . Délka přelivné hrany respektuje stávající šířku toku Moravice. Zbytky původního jezu byly odstraněny. Břehy toku jsou v rozsahu balvanitého skluzu opevněny těžkou kamennou rovnaninou.

 

Nátok k odběrnému objektu

Součástí odběrného objektu je i koryto přítoku vody z koryta Moravice, které je tvořeno pravobřežní zdí z drátokamenných matrací těsněnou bentonitovou rohoží. Průtoky o vyšší hladině se budou přes tuto zídku přelévat a tímto zvyšovat kapacitu navrhovaného jezu při povodňových stavech. Terén za touto zídkou je opevněn záhozem z lomového kamene. Na levém břehu je navržena z důvodu nutnosti stabilizace přilehlého svahu opěrná zídka totožných parametrů.

 

Odběrný objekt a náhon

Stávající odběrný objekt byl vyspraven, byly osazeny stavidla a hrubé česle. Byla instalována dvě stavidla. Pro zamezení vniknutí velkých vod do koryta náhonu a následně k nemovitostem položeným níže po toku náhonu byla ve stávajícím objektu obnovena betonová přepážka pro horní těsnění stavidel. Se stavidly se bude manipulovat pouze při povodňových stavech v toku Moravice a v případě oprav MVE a čištění náhonu.

 

Objekt MVE

Je betonový o půdorysných rozměrech 5.0 x 5.0 m s nadstavbou. V objektu je instalováno soustrojí šroubové (šnekové) turbíny s příslušenstvím včetně řídící automatiky. Před objektem MVE jsou osazeny jemné česle s elektronickým odpuzovačem ryb. Na objekt MVE navazuje prohloubený vývar turbíny.

Maximální hltnost turbíny je 2.00 m3/s, provozní hltnost 1.00 m3/s, hltnost minimální je 0.20 m3/s.

Nátok do objektu MVE je tvořen betonovým žlabem. Na počátku žlabu je betonový práh. V patě prahu je osazeno PVC potrubí, které ústí ve vývaru savek. Odpad z MVE je navržen jako otevřený kónický betonový žlab. Břehy v profilu zaústění odpadu do toku jsou opevněny kamennou záhozovou patkou.